PRAWNICY

Piotr WojtaszakSzef Kancelarii adwokat Piotr Wojtaszak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Adwokat Piotr Wojtaszak był seminarzystą prof. dra hab. Pawła Sarneckiego a obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego z zakresu funkcjonowania Parlamentu. Jest uznanym specjalistą z zakresu sporów z towarzystwami ubezpieczeniowymi zajmuje się ponadto prawem karnym i cywilnym. Od wielu lat adwokat prowadzi z powodzeniem sprawy trudne wymagające wiedzy wysoce specjalistycznej. Dzięki posiadanej wybitnej wiedzy z zakresu prawa karnego i cywilnego z powodzeniem reprezentował klientów w postępowaniach sądowych o odszkodowania związane z katastrofą smoleńską, katastrofą samolotu CASA. Występował i występuje jako obrońca lub pełnomocnik w wielu głośnych medialnych procesach, w których merytoryczne i profesjonalne podejście do prowadzonych spraw zaowocowało bardzo korzystnymi dla klientów wyrokami. Adwokat Piotr Wojtaszak ma na swoim koncie wiele pozytywnie rozstrzygniętych spraw. Jest zawsze w pełni zaangażowany w prowadzone przez siebie sprawy oraz służy radą i pomocą innym prawnikom. Mecenas Piotr Wojtaszak prowadzi kancelarię adwokacką w Krakowie.

W kancelarii pracują ponadto Radcowie Prawni, aplikanci adwokaccy oraz aplikanci radcowscy.

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka „Wysokie-Odszkodowanie” prowadzona przez adwokata Piotra Wojtaszaka – to wysoce wyspecjalizowana kancelaria, której specjalnością są szeroko rozumiane odszkodowania tj. sprawy związane z dochodzeniem należnych świadczeń dla osób uprawnionych od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Kancelaria od wielu lat z powodzeniem obsługuje klientów, którzy ucierpieli na skutek zdarzeń spowodowanych przez osoby trzecie zapewniając im należną rekompensatę za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie w związku z poniesionymi stratami materialnymi. Mając świadomość jak trudne i zawiłe są sprawy o odszkodowanie oraz  jak bardzo są potrzebne pieniądze osobom poszkodowanym w wypadkach, do spraw naszych klientów podchodzimy z dodatkowym zaangażowaniem i ostrożnością. Wiemy, że uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania i zadośćuczynienia to proces trudny jak również wymagający wysoce specjalistycznej wiedzy praktycznej wyniesionej z sądowych sal rozpraw oraz wiedzy merytorycznej opartej na kodeksach, komentarzach i orzecznictwie.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu zdobywanemu od ponad dekady między innymi w takich sprawach jak katastrofa prezydenckiego samolotu w Smoleńsku czy katastrofa wojskowego samolotu CASA, a tym samym posiadanej wybitnej wiedzy m.in z zakresu prawa karnego, cywilnego dajemy gwarancję rzetelnie wykonanego zlecenia.

Sam adwokat Piotr Wojtaszak występował i występuje jako obrońca lub pełnomocnik w wielu głośnych medialnych procesach, w których merytoryczne i profesjonalne podejście do prowadzonych spraw zaowocowało bardzo korzystnymi dla klientów wyrokami.

W ramach naszej działalności prowadzimy sprawy o:

 • Dochodzenie odszkodowania w związku z uczestnictwem w wypadku komunikacyjnym (szkody osobowe, szkody rzeczowe)
 • Dochodzenie odszkodowania w związku z popełnionym błędem w sztuce lekarskiej tzw. błędem medycznym (błędy przy porodach, źle wykonane operacje, niedopełnienie obowiązków służbowych przez personel medyczny)
 • Dochodzeniem odszkodowania za szkody powstałe na mieniu (pożary, zalania, kradzieże)
 • Dochodzeniem odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności poprzez wykonywanie środka zabezpieczającego, zapobiegawczego (detencja w szpitalu psychiatrycznym, areszt)
 • Dochodzeniem odszkodowania za służebności przesyłu oraz za wywłaszczenia (bezprawne postawienie słupów elektrycznych przez zakłady energetyczne, przymusowe wywłaszczenia pod budowy dróg itp.)

Szef kancelarii adwokat Piotr Wojtaszak jest doświadczonym praktykiem czynnie wykonującym zawód adwokatem wpisanym na listę adwokacką. Mecenas od przeszło dekady zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób, które uległy wypadkom w Ich sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Pomimo tego, że siedzibą kancelarii jest Kraków, adwokat Piotr Wojtaszak oraz personel kancelarii adwokackiej  swoje usługi świadczą na terenie całej Polski.

Odszkodowania

Odszkodowanie – to świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną – stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Odszkodowanie nie jest tożsame z zadośćuczynieniem. Odszkodowanie stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej (np. zniszczenie mienia, utrata ewidentnego zysku) lub szkody na osobie (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) spowodowanej określonym zdarzeniem. Natomiast zadośćuczynienie jest formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej, a podstawą roszczeń jest tutaj odczuwana przez poszkodowanego krzywda w postaci ujemnych przeżyć, jak cierpienie fizyczne czy psychiczne. Celem zadośćuczynienia jest właśnie ich łagodzenie, a nie – jak w przypadku odszkodowania – wyrównanie powstałej szkody. O ile więc odszkodowanie dotyczy zarówno szkody w mieniu, jak i na osobie, o tyle zadośćuczynienie należne jest jedynie w przypadku wyrządzenia szkody na osobie.

Każda sprawa prowadzona jest od początku przez wykwalifikowanego prawnika – adwokata, radcę prawnego i nadzorowana przez szefów kancelarii adwokackiej, którzy podejmują w porozumieniu z klientami strategiczne decyzje w zakresie postępowania likwidacyjnego i sądowego.

Z uwagi na konieczność zachowania najwyższej jakości świadczonej obsługi, zastrzegamy sobie możliwość przyjęcia tylko niektórych spraw.

W kancelarii bezpłatnie opiniujemy każdą przesłaną do nas sprawę. W przypadku nawiązania współpracy nasze wynagrodzenie określone będzie procentowo co do efektów naszych działań.

Odszkodowanie powypadkowe – to świadczenie należne osobie, która uległa wypadkowi komunikacyjnemu czy wypadkowi w gospodarstwie rolnym z winy podmiotu trzeciego.

Kancelaria pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych związaną z wypadkami komunikacyjnymi realizuje na terenie całego kraju oraz poza jej granicami.

Osoba poszkodowana w wypadku może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:
 • odszkodowania – zwrotu poniesionych kosztów związanych z wypadkiem np. zakupu leków, kosztów dojazdów do placówek medycznych, wypożyczenie pojazdu zastępczego, leczenia, rehabilitacji, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu jak również domagać się zapłaty za sprawowaną opiekę świadczoną przez osoby bliskie.
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – rekompensaty za doznaną krzywdę związaną z uczestniczeniem w wypadku komunikacyjnym. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego założeniem jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • renty uzupełniającej –  celem jej jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku
 • kapitalizacji renty – Poszkodowany, zamiast renty, może wystąpić o jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie takie może zastąpić rentę w całości lub części. Jest to tzw. kapitalizacja renty, występująca wtedy, gdy poszkodowany stał się inwalidą , a jednorazowa wypłata może dać mu szansę wykonywanie innego zawodu
 • renty na zwiększone potrzeby, zapewnia poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, związana jest z leczeniem i rehabilitacją poszkodowanego, nakładami na specjalistyczne odżywianie. Wymiar renty na zwiększone potrzeby powinno się określać na podstawie ustalonego zakresu potrzeb oraz ogólnej wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych bez konieczności stosowania drobiazgowej dokładności.
 • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

Z sali sądowej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Piotr Wojtaszak

ul. Armii Krajowej 12/LU 4
30-150 Kraków

sekretariat tel.:
12 446 91 89
535 202 292

tel. do adwokata:
501 667 165

email: kancelaria@adwokat-wojtaszak.pl

Napisz wiadomość

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

[recaptcha]